Ambtenaar zorginkoper

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat vraagt wel een cultuur waarin ieder individu de kans krijgt om zich binnen zijn capaciteiten te ontwikkelen. Daarvoor is maatschappij-brede kennis nodig over wat autisme inhoudt.
[Lees meer over autisme.]

Wat kunt u in uw vak doen als u te maken heeft met mensen met autisme?  

Uitdaging

Op 1 januari 2015 veranderde er veel in de zorg onder andere op het gebied van de AWBZ, Jeugdzorg, de nieuwe WMO en de participatiewet. Ook gemeenten hebben meer taken gekregen, waaronder de taak als zorginkoper. Een uitdaging, niet in de minste plaats vanwege de aanzienlijke budgetkortingen. Dit vereist een transformatie van denken en doen en doet een groot beroep op uw creativiteit en vindingrijkheid. Want hoe maakt u met minder geld toch ruimte voor innovatie en maatwerk bij de inkoop van zorg voor kwetsbare inwoners van uw gemeente? Uw nieuwe takenpakket biedt ook kansen voor uw kwetsbare inwoners, omdat u zowel precies die zorg in kunt kopen die mensen nodig hebben als juist voldoende ruimte in uw budget kunt houden zodat mensen zelf zorg op maat kunnen inkopen met een persoonsgebonden budget.  

Wat moet u weten over autisme voordat u zorg inkoopt?

  1. Ieder persoon met autisme is anders. Wat bij de een niet werkt, kan bij de ander wel werken. Verzeker u ervan dat met de mensen zelf is gesproken voordat hun ondersteuningsbehoefte is bepaald. Hierdoor verspilt u geen middelen aan ondersteuning die niet nodig zijn en niet werken, en krijgen de mensen met autisme in uw gemeente sneller de kans om weer naar eigen kunnen te participeren. 
  2. Autisme geeft vaak meervoudige problematiek omdat het doorwerkt op alle levensgebieden. Ook hebben veel mensen met autisme moeite met eigen regie. Dit vraagt dus om maatwerk. Kijk hierbij ook naar kleine aanbieders, zij hebben soms specifieker aanbod dan grote aanbieders. 
  3. Veel mensen met autisme hechten aan vertrouwdheid. Daarom is continuïteit in de ondersteuning, zowel in de loop van de tijd als over meerdere levensgebieden zo belangrijk voor hen. Levensloopbegeleiding is voor hen juist daarom een goede optie. Ook is het hierbij belangrijk dat het mogelijk is om buiten de regio in te kunnen kopen. 

Wat kunt u doen?

  • Kies voor een systeem van (regionale) zorginkoop waarbij ook relatief kleinschalige aanbieders ingesloten worden en waarbij burgers naast gemeente en zorgaanbieders een gelijkwaardige plek krijgen bij de selectie en beoordeling van zorgverleners. Het Dynamisch Selectie Systeem van de regio West-Brabant Oost kan hierbij als voorbeeld dienen.
  • Vraag bij de beleidsambtenaren of zij bij het vaststellen van het beleid de door Vanuit autisme bekeken ontwikkelde checklist voor maatwerk hebben gebruikt.
  • Contracteer voor de zorg en ondersteuning gespecialiseerde aanbieders die levensloopbegeleiding kunnen bieden ofwel twee of meer van de volgende functies met elkaar combineren: cliëntondersteuning, individuele begeleiding, op de ontwikkeling van zelfredzaamheid gerichte behandeling, ambulante begeleiding in het onderwijs en job coaching. 
  • Houdt ruimte in uw budget voor vraaggericht maatwerk zodat kwetsbare inwoners zelf zorg op maat kunnen inkopen met een persoonsgebonden budget.  
  • Kijk voor andere handige tips bij beleidsambtenaar.
  • Verken de mogelijkheden voor het invoeren van een integraal pgb binnen uw gemeente, te starten met integratie van gemeentelijke budgetten. Delft en Woerden doen een pilot met een integraal pgb, die ook voor u interessant is om te volgen www.integraalpgb.nl.

Meer informatie

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?