Politicus

Autisme is een andere manier van informatieverwerking. Mensen met autisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, maar dat vraagt wel een cultuur waarin ieder individu de kans krijgt om zich binnen zijn capaciteiten te ontwikkelen. Daarvoor is maatschappij-brede kennis nodig over wat autisme inhoudt.
[Lees meer over autisme.]

Wat kunt u in uw vak doen als u te maken heeft met mensen met autisme?  

Wat moet u weten over mensen met autisme en een levensbrede maatwerk aanpak?

 1. Ieder persoon met autisme is anders. Wat bij de een niet werkt, kan bij de ander wel werken. Zorg dat uw ambtenaren altijd met mensen zelf in gesprek gaan. Hierdoor verspilt u geen middelen aan ondersteuning die niet nodig is en krijgen de mensen met autisme in uw gemeente sneller de kans om weer volwaardig te participeren. 
 2. Een integrale aanpak is precies wat mensen met autisme nodig hebben. Want autisme heb je gedurende je hele leven en werkt door op alle levensterreinen. De essentie van de oplossing ligt daarom ook in het integraal benaderen van de problematiek. Betrek daarom niet alleen familie, maar ook de school, sport, werk, etc. Dat is een echte integrale aanpak.
 3. Veel mensen met autisme zijn kwetsbaar en tijdens de fases in hun leven dat hun autisme het heftigst is vaak niet zelfredzaam. Hun ondersteuningsvraag is dan te complex om zelf te kunnen beantwoorden. Zij zullen op die momenten extra ondersteuning nodig hebben.
 4. Naasten van mensen met autisme zijn vaak overbelast. Dit betekent dat de winst niet te halen is door het doen van een groter beroep op de naaste omgeving, maar juist het goed toerusten van de naaste omgeving. Zorg dat uw ambtenaren de tijd nemen om de draaglast en draagkracht van de omgeving goed in te schatten. Het betaalt zich later terug. 
 5. De winst voor uw gemeente zit op het voorkomen van uitval. Voorkomen van schooluitval, vroegtijdig signaleren, aan het werk helpen en houden, vraagt van u ook een inspanning, maar levert meer op. Blijvende begeleiding – maar flexibel in tijd en intensiteit, afhankelijk van de behoefte - is goedkoper dan een uitkering. 
 6. Autisme geeft vaak meervoudige problematiek omdat het doorwerkt op alle levensgebieden. Ook hebben veel mensen met autisme moeite met eigen regie. Dit vraagt dus om maatwerk. Het positieve is dat er maar weinig kwetsbare groepen in uw gemeente zijn waar de spin-off van maatwerk zo’n direct en intens effect heeft op de participatie. 

Wat kunt u doen?

 • Ga in gesprek met volwassenen en ouders van kinderen met autisme om een goed beeld te vormen van wat autisme is. Ontdek zelf dat de mogelijkheden en uitdagingen die autisme met zich mee kan brengen bij ieder persoon met autisme weer anders zijn.
 • Erken dat autisme specifieke mogelijkheden, maar ook specifieke uitdagingen met zich mee kan brengen.
 • Zorg voor duidelijke en overzichtelijke dienstverlening. Zorg voor heldere procedures en formulieren en rust loketmedewerkers toe om duidelijk te communiceren. Voor veel mensen met autisme geeft dat helderheid en rust.
 • Bied als wetgever ruimte voor maatwerk en zorg ervoor dat dit vervolgens lokaal niet dichtgeregeld wordt. De decentralisaties in het sociale domein maken integraal vraaggericht maatwerk mogelijk. Voor mensen met autisme is dat essentieel.
 • Creëren van politiek draagvlak voor de maatwerkaanpak met behulp van de maatschappelijke business case die door Vanuit autisme bekeken is uitgewerkt. Delft en Woerden doen een pilot met een integraal pgb, die ook voor u interessant is om te volgen, zie www.integraalpgb.nl.

En verder....

 • Waarborg dat bewoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben kunnen kiezen tussen zorg in natura (ZIN) of met een pgb zelf op maat de zorg en ondersteuning inkopen die zij nodig hebben om naar vermogen te kunnen participeren. 
 • Waarborg dat bij de (regionale) zorginkoop ook relatief kleinschalige aanbieders ingesloten worden en dat burgers naast gemeenten en zorgaanbieders een gelijkwaardige plek krijgen bij de selectie en beoordeling van zorgverleners.
 • Waarborg dat professionals in de eerste en tweede lijn de ruimte krijgen om systeemgericht en levensbreed te werken.
 • Waarborg dat in sociale teams en/of de toegang tot maatwerkvoorzieningen medewerkers zitten die de nodige kennis over en ervaring hebben met specifieke doelgroepen, zoals mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of psychische problematiek.

Meer informatie

Deel dit artikel

 Bezorgd over uw privacy?